2014-12-08 09:40:11

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy


zaprasza do udziału w badaniu, które umożliwi sformułowanie szczegółowych rekomendacji dla instytucji edukacyjnych i wspierających zawodową aktywność.   więcej...

2014-10-21 13:11:21

Zaproszenie


dla partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych na 2015 r. więcej...

2014-10-21 09:19:31

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że w związku z wyczerpaniem Środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację bonów szkoleniowych został zakończony nabór wniosków na tę formę. więcej...

2014-09-18 13:23:44

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy. więcej...

2014-09-04 09:06:49

Ogłoszenie


o naborze wniosków pracodawców o przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2014 r. pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat ... więcej...

2014-08-29 11:42:32

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza, że w dniu 29.08.2014 r. została zawarta umowa dotycząca organizacji szkolenia Nr 3/POKL/6.1.3/14 więcej...

2014-08-29 11:32:41

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza, że w dniu 29.08.2014 r. została zawarta umowa dotycząca organizacji szkolenia Nr 2/POKL/6.1.3/14 więcej...

2014-08-26 13:09:20

UWAGA !!!


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 bezrobotnych kobiet w zakresie: „Pracownik hotelu - recepcjonista” więcej...

2014-08-20 10:08:37

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji 2 szkoleń grupowych dla 23 bezrobotnych kobiet: „Pracownik hotelu - recepcjonista”, „Nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej” więcej...

2014-08-06 09:35:08

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza


osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia ... więcej...

2014-08-06 09:32:32

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza


Pracodawców do współpracy w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ... więcej...

2014-08-05 13:25:48

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 13 bezrobotnych kobiet w zakresie: „Nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej”


Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych: osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pracowników sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie przed dniem 31.12.2012 r. lub zatrudnionych na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie jako osoby bezrobotne więcej...

2014-05-14 07:57:45

Partnerstwo Lokalne - informacja


W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia. więcej...

2014-05-09 13:28:47

„Outplacement dla oświaty” – REKRUTACJA


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rekrutacji do projektu partnerskiego „Outplacement dla oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. więcej...

2014-05-07 14:29:11

Ogłoszenie o zawarciu umowy na realizację szkoleń w ramach projektu „Skuteczny pracownik”


Powiatowy urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o zawarciu umowy na realizację dwóch szkoleń zamkniętych dla kluczowych pracowników PUP w ramach projektu „Skuteczny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. więcej...

2014-04-18 07:44:38

UWAGA dot. projektu „Z bierności do zatrudnienia…”


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że w wyniku wyczerpania miejsc w strukturze osób bezrobotnych w ramach staży realizowanych z projektu systemowego na rok 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, na tą formę są kierowani tylko mężczyźni po 50 roku życia. więcej...

2014-04-14 11:23:06

Ogłoszenie o wyborze jakorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji szkoleń zamkniętych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy więcej...

2014-04-10 12:32:59

„Outplacement dla oświaty”


Powiatowy urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. „Outplacement dla oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. więcej...

2014-04-10 12:23:31

Ogłoszenie o zawarciu umowy- usługa szkoleniowa „ BRUKARZ”


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza, że w dniu 10.04.2014r została zawarta umowa dotycząca organizacji szkolenia Nr 1/POKL/6.1.3/14 więcej...

2014-04-10 12:23:17

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza, że w dniu 10.04.2014r została zawarta umowa dotycząca organizacji szkolenia Nr 1/POKL/6.1.3/14 więcej...

2014-04-04 09:19:54

„Stawiamy na młodzież”


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie rozpoczyna realizację programu specjalnego w roku 2014, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, p.n. „Stawiamy na młodzież”, skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku życia. więcej...

2014-03-31 13:19:45

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługa w zakresie organizacji szkoleń zamkniętych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy więcej...

2014-03-13 12:31:16

Ogłoszenie o naborze na kurs: Brukarz


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 osób bezrobotnych więcej...

2014-02-05 08:39:32

Zarejestruj się przez internet !


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zachęca do rejestracji przez stronę internetową. więcej...

2014-02-03 08:23:57

Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych


Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. więcej...

2014-01-10 09:13:23

"Z bierności do zatrudnienia..." na 2014 rok.


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie rozpoczyna realizację projektu systemowego na rok 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. więcej...

2014-01-07 09:38:02

Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego”


Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zakończył realizację projektu systemowego na rok 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych więcej...

2013-12-19 11:52:16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego


Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w ramach naboru ogłoszonego w dniu 13.11.2013r. więcej...

2013-12-11 09:30:34

Zakończenie projektu "HRUBIESZOWIACY do PRACY"


Powiatowy Urząd Pracy informuje o ostatnim etapie, kończącym realizację projektu konkursowego pn. „HRUBIESZOWIACY do PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” – pośrednictwo pracy. więcej...

2013-11-13 10:11:53

Nabór na wolne stanowisko kierownicze


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy więcej...

2013-11-04 15:14:01

"Szansa na biznes"


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza kobiety niepełnosprawne do udziału w projekcie. Możesz założyć własną firmę z pomocą bezzwrotnej dotacji (do 30 000 złotych) oraz skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomostowego. więcej...

2013-10-23 11:48:11

„Bez barier do pracy”


Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF od 1 września 2013 r. realizuje projekt „Bez barier do pracy” nr POKL.07.02.01-06-010/12. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, województwo lubelskie. więcej...

2013-10-16 09:57:10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Postaw na biznes”


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2013-08-05 09:25:09

„Skuteczny pracownik”


Powiatowy Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „Skuteczny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie”. więcej...

2013-06-04 08:02:50

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY - informator


Informator adresowany jest do pracodawców zainteresowanych współpracą z publicznymi służbami zatrudnienia. Informator zawiera prezentację usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy oraz zasady udzielania pracodawcom wsparcia w rozwoju firm i podwyższaniu kwalifikacji pracowników. więcej...